Zoeken

Krachtig herstel van de winst voor VolkerWessels

Nederlandse marktomstandigheden blijven onverminderd moeilijk Operationeel resultaat (EBITDA): € 227 miljoen (2012: € 138 miljoen) Nettoresultaat: € 117 miljoen winst (2012: € 123 miljoen verlies) Afboeking grond- en vastgoedposities: € 11 miljoen (2012: € 196 miljoen) Omzet: € 4,5 miljard (2012: € 4,9 miljard) Orderportefeuille: € 6,1 miljard (2012: € 5,5 miljard)

Duidelijke verbetering

VolkerWessels heeft in 2013 een nettowinst van
€ 117 miljoen behaald. De resultaten zijn duidelijk verbeterd, zo groeide de operationele winst (EBITDA) met € 89 miljoen tot € 227 miljoen.

 

De getekende orderportefeuille nam toe met € 0,6 miljard en kwam uit op € 6,1 miljard per 31 december 2013. De kwaliteit van onze orderportefeuille verbetert ook. Meerjarige contracten zorgen met name in het beheer en onderhoud voor een stabiele basis voor de langere termijn. Ook de liquiditespositie ontwikkelt zich gunstig. Ultimo 2013 is VolkerWessels per saldo schuldenvrij

Solide resultaat

Jan van Rooijen, CFO: "VolkerWessels heeft het afgelopen jaar een krachtig winstherstel gerealiseerd na een teleurstellend 2012. De solide resultaten stemmen tot tevredenheid omdat alle sectoren bijgedragen hebben aan winstherstel. Wij hebben in alle sectoren een positief netto resultaat geboekt. Ondanks krimpende volumes, overcapaciteit en prijsdruk heeft onze focus op marge boven volume én risicobeheersing bijgedragen aan een gezonde resultaatontwikkeling.

 

Onze strategie gericht op verbreding in de waardeketen en de spreiding in activiteiten en regio's heeft een solide resultaat opgeleverd. Met de overname van het laatste aandelenbelang van CVC Capital Partners door Reggeborgh is VolkerWessels weer een familiebedrijf. Een betrouwbare partner die staat voor duurzame kwaliteit, lange termijn relaties, een solide financiële positie en ondernemerszin.

 

Ook bij voortdurend uitdagende marktcondities zijn er altijd kansen. VolkerWessels heeft in het verleden bewezen kansen tijdig te signaleren en alert te anticiperen. Waar wij qua economische vooruitzichten voor 2014 gematigd positief zijn, is het juist het vertrouwen in die eigen kracht waardoor wij de toekomst optimistisch tegemoet zien."

Nederlandse markt

De marktomstandigheden blijven over vrijwel de gehele linie uitdagend. De bouw profiteert als laat cyclische sector niet direct van een voorzichtig herstel van de economie.

 

Het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid voorziet voor 2014 stabilisatie in de bouwproductie en pas vanaf 2015 weer groei. De krimpende budgetten en investeringen bij publieke opdrachtgevers vertonen (nog) geen herstel. Ook de private markt blijft slecht. Veel van de sectoren waarin VolkerWessels actief is kenmerken zich bovendien door overcapaciteit en prijsdruk. Deze moeilijke omstandigheden maakten het in 2013 noodzakelijk enkele reorganisaties door te voeren.

 

Gezien de moeilijke marktomstandigheden stemt onze gezonde orderportefeuille tot tevredenheid. De kwaliteit van onze orderportefeuille is verbeterd door een goede spreiding in activiteiten en regio's én een groeiend aantal meerjarencontracten. Meerjarencontracten zorgen voor een stabiele stroom inkomsten en zijn daarmee belangrijke bouwstenen voor toekomstige omzet en resultaat.

Nederland - Bouw & Vastgoed

De marktomstandigheden blijven bijzonder complex. Hoewel het consumentenvertrouwen zich heel voorzichtig herstelt en de markt enigszins tot rust lijkt te komen, herkennen wij ons niet in al te optimistische geluiden. Er is nog altijd sprake van zeer grote capaciteitsdruk, uitstel van projecten, moeizame financieringen en leegstand in de kantorenmarkt. Uitstel van projecten zorgt voor afname van de orderportefeuille en een omzetdaling van zo'n 10% ten opzichte van voorgaand jaar.


Financiering van projecten is een probleem waarvoor wij op korte termijn geen oplossing verwachten. Investeringen in zorgvastgoed vallen stil, corporaties zetten projecten in de ijskast en vooral commercieel vastgoed is bijzonder moeilijk te financieren. In die marktcondities zijn onze solide financiële positie, betrouwbare imago en netwerk van particuliere investeerders onmisbaar.


Ondanks de moeilijke marktomstandigheden behaalt Bouw & Vastgoed Nederland een beperkt positief resultaat. In 2013 is een afboeking op een beperkt aantal grond- en vastgoedposities gedaan ter hoogte van € 11 miljoen, ten opzichte van € 191 miljoen in 2012. Over het algemeen zijn de prestaties van onze bouwbedrijven gematigd positief. Dit ondanks enkele reorganisaties bij bedrijven die voornamelijk van woningbouw afhankelijk waren. De daarbij behorende reorganisatiekosten beïnvloeden het resultaat 2013 in negatieve zin.


Highlights 2013:
Een bijzonder innovatief en duurzaam project dat wordt ontwikkeld is het nieuwe onderkomen van netwerkbeheerder Liander. De 1200 medewerkers helpen in co-creatie mee om van de bestaande bebouwing een duurzaam complex te maken. In Tiel is gestart met de Westluidense Poort. Een cultuurtempel midden in het hart van de historische stad. Verder hebben wij grote stappen gezet als het gaat om energie-nota-nul wonen. Wij bouwen huizen die energie opwekken en optimaal geïsoleerd zijn.

Nederland - Infrastructuur

Een krimpend marktvolume zet de sector onder druk. Provincies en lokale overheden staan op de rem en investeringen van het Rijk in landelijke projecten zijn onzeker. Ook in de private markt zien wij nog geen tekenen van herstel. De markt kenmerkt zich door overcapaciteit. De sector kampt met prijsdruk en het vereist discipline van onze bedrijven om tegen reële vergoedingen werk aan te nemen en te blijven focussen op marge boven volume.


Gezien de moeilijke marktomstandigheden slaagden de meeste werkmaatschappijen erin om een bevredigend resultaat te boeken. De bedrijven wisten hun orderportefeuille en marktaandeel te vergroten, slimmer en efficiënter te opereren of zich te onderscheiden met bijzondere disciplines en hoogwaardige kennis. Kwaliteit wordt beter beloond in de Nieuwe Aanbestedingswet die op 1 april 2013 in werking trad en publieke opdrachtgevers verplicht niet alleen op de laagste prijs te selecteren. In deze wispelturige markt vormen meerjarige projecten en langjarige beheer- en onderhoudscontracten belangrijke bouwstenen in onze orderportefeuille. Met de integrale en multidisciplinaire aanpak van VolkerInfra bedienen wij opdrachtgevers in alle stadia van een project.


Highlights 2013:
Wij werken aan de bescherming van dorpen en steden tegen het gevaar van overstroming. Zo zijn wij bezig met de ontpoldering Noordwaard. Door ruimte te creëren voor Nederlandse rivieren kunnen te hoge waterstanden en dijkdoorbraken voorkomen worden. Bescherming bieden wij ook met de Tweede Julianasluis in Gouda. Door de aanleg van een tweede sluis (naast de bestaande) wordt beroeps- en recreatievaart van elkaar gescheiden, wat de veiligheid vergroot. Op het land hebben wij onder andere een grote spoorvernieuwing bij Enschede uitgevoerd. In Utrecht gaan wij aan de slag met de ontvlechting van de vele kilometers spoor die daar liggen.

Energie & Telecom

De groei in de orderportefeuille wordt met name verklaard door het afsluiten van een aantal meerjarencontracten en verbreding van onze klantenportefeuille binnen de telecomdivisie. Hiermee is voor de komende jaren een groot deel van het werkvolume zeker gesteld. De verdere digitalisering van de samenleving en de groeiende behoefte aan verbinding geeft een impuls aan onze activiteiten in deze markt.


Onze offshore resultaten zijn bevredigend te noemen. Deze discipline profiteert nu van de investeringen in het verleden en de opgebouwde kennis. Hierdoor zijn de uitvoeringsprestaties sterk verbeterd. In Nederland en België worstelt de markt voor distributienetwerken en transportleidingen (onshore) onverminderd met overheidsbezuinigingen en lage marktvolumes als gevolg van afnemende nieuwbouwontwikkeling. Ondanks die moeilijke marktomstandigheden lieten wij in deze sector resultaatherstel zien en boekten wij weer een positief resultaat. Dit is bereikt door verbetering van onze processen en terughoudendheid in het aannemen van EPC-projecten.


Highlights 2013:
Voor de kust van Engeland en Duitsland zijn wij een aantal nieuwe offshore wind projecten gestart. Daarbij zijn wij verantwoordelijk voor de aanleg en installatie van de energie-infrastructuur. In het hart van Rotterdam hebben wij een ingewikkelde reconstructie van de ondergrondse telecominfrastructuur uitgevoerd. Naast het verplaatsen van vele meters kabel hebben wij ook nieuwe kabels aangelegd. Een ander project om trots op te zijn is de Last Mile. Dit staat voor de aansluiting van 279 hoogspanningsstations op 21 glasvezelringen in Nederland. Resultaat is een nieuw betrouwbaar glasvezelnetwerk.

Buitenlandse thuismarkten

Verenigd Koninkrijk

De resultaten en de omzet in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelen zich in lijn met de verwachtingen. In uitdagende marktomstandigheden presteert VolkerWessels UK stabiel, met een gezonde groei van ons marktaandeel en orderportefeuille. Door een goede spreiding van activiteiten en omvang van projecten is de kwaliteit van onze orderportefeuille verbeterd. Ondanks prijsdruk in de markt hebben wij onze marge op een aanvaardbaar niveau kunnen houden.


Gedurende 2013 heeft VolkerWessels UK een aantal lange termijn raamcontracten en innovatieve samenwerkingscontracten verworven. Deze bieden een gestaag volume aan projecten in de spoorweginfrastructuur, snelwegonderhoud en milieuwerken. De Britse regering geeft voorrang aan investeringen in infrastructuur om de economie te stimuleren, met specifieke aandacht voor de vervoer- en energie-infrastructuur. Wij hebben een steeds sterker wordende positie in deze markten.


Highlights 2013:
VolkerWessels UK is begonnen met de werkzaamheden van het acht jaar durende contract voor het onderhouden en verbeteren van het wegennet in het centrum van London. Het verlengen van de startbaan van Gatwick Airport is voltooid en er is een begin gemaakt met de werkzaamheden voor het omleggen van de A45 om de bijbehorende startbaan van Birmingham Airport te verlengen. Er zijn tal van lopende projecten in de spoorweginfrastructuur, inclusief de bouw van het Thameslink spoordepot, vernieuwingen aan het spoorsysteem en verbeteringen aan het spoornetwerk. Ten slotte zorgen de meerjarige contracten voor de Environment Agency en National Grid voor een groeiende order portefeuille, waardoor het bedrijf een sterke groei kan verwachten in de toekomst.

 

 

Canada/Verenigde Staten

Onze bedrijven in Canada en de Verenigde Staten, die vooral actief zijn in infrastructuur en gebiedsontwikkeling, presteren naar tevredenheid. In Canada boekten wij na een moeizame start vanwege weersomstandigheden opnieuw een solide resultaat. Ook de vooruitzichten blijven gunstig. De tendens waarbij de Canadese overheid beheer en onderhoud aan de markt uitbesteedt zet zich door. Meerjarige onderhoudscontracten zorgen de komende jaren voor volume en zekerheid in onze orderportefeuille. In de Verenigde Staten zette het (lichte) herstel in de woningmarkt door.

 

 

Highlights 2013:
Voor Volker Stevin Canada stond 2013 in het teken van de grote overstroming rond Calgary. Er is hulp gegeven bij de grootse wateroverlast die de provincie Alberta ooit gekend heeft. Na de overstromingen is er ontzettend veel werk verricht om alle schade aan de infrastructuur zoals wegen en bruggen te herstellen. Nog altijd is er veel te doen. Ook noemenswaardig is de verlenging van het Calgary Highways onderhoudscontract met 2 jaar tot medio 2016.

Financieel

EBITDA-marge

Ultimo 2013 is de EBITDA marge voor bijzondere waardeverminderingen (absolute omvang € 227 miljoen) gestegen naar 5,0% ten opzichte van 2,8% over 2012. Onderliggend is de EBITDA dit jaar beïnvloed door reorganisatiekosten en liquidatiekosten van bedrijfsonderdelen ter hoogte van € 36 miljoen
(2012: € 24 miljoen). Er is een positief resultaat gerealiseerd op de verkoop van enkele deelnemingen ter hoogte van € 27 miljoen (2012: nihil). De bijzondere waardeverminderingen van enkele grond- en vastgoedposities in 2013 komen uit op € 11 miljoen (2012: € 196 miljoen).


Solvabiliteit
De solvabiliteit voor winstbestemming bedraagt 25%. Dit is een duidelijke verbetering ten opzichte van
2012 (20%). Het positieve netto resultaat over 2013 van € 117 miljoen en de verlaging van het balanstotaal heeft bijgedragen aan de sterke verbetering van onze solvabiliteit ultimo 2013.


Financiering/netto schuld
Wij hebben een constante focus op een structurele verlaging van het werkkapitaal en de netto schuld. Wij hebben in de afgelopen jaren een substantiële schuldreductie gerealiseerd zodat VolkerWessels ultimo 2013 per saldo bancair schuldenvrij is. Als gevolg hiervan staan wij er financieel solide voor.
Per 31 december 2013 is dan ook ruimschoots voldaan aan de convenanten binnen onze bankfaciliteiten.