Zoeken
view-green-forest-trees-with-co2.jpg

De CO2-Prestatieladder is een instrument om bedrijven die deelnemen aan aanbestedingen te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. 
Wij vinden het belangrijk dat onze dagelijkse werkzaamheden duurzaam zijn. Via de methodiek van de CO2-Prestieladder kunnen wij onze CO2-uitstoot in kaart brengen en kunnen we deze vervolgens verminderen. Het introduceren van het thuiswerken heeft mede bijgedragen aan een flinke reductie in onze CO2-uitstoot. CO2-reductie gaat verder dan alleen ons wagenpark. Denk aan het scheiden van afval, het hergebruik van materialen, het elektrificeren van gereedschappen en materieelstukken. VolkerRail is een innovatieve organisatie die het oogmerk heeft om op onze projecten en daarbuiten veel CO2 te besparen. Zo hebben we bijvoorbeeld aantoonbaar gemaakt wat onze duurzame manier van spoorstaafonderhoud betekent en kijken we kritisch naar onze transporten en hergebruik van materialen.

CO2-reductiedoelstelling

Aan de hand van de CO2-footprint heeft VolkerRail de volgende reductiedoelstelling bepaald: 
'37% CO2-emissie reductie in 2026 ten opzichte van 2020'

CO2-Maatregelen

Om onze CO2-reductiedoelstelling te behalen, nemen wij onder andere de volgende maatregelen:

  • Zuinig wagenpark & beïnvloeding rijgedrag
  • Inzet elektrisch vervoer en gereedschap waar mogelijk
  • Onderzoek naar toepassing schonere brandstoffen
  • Inkoop groene stroom
  • Stimulering Openbaar Vervoer & Fietsgebruik
  • Stimulering thuis- en digitaal werken
Co2-prestatieladder.jpg

CO2 verminderen in onze keten

VolkerRail is niet alleen actief in het reduceren van haar eigen CO2-uitstoot. Wij dragen actief bij aan het reduceren in de keten. De doelstellingen voor het reduceren in de keten hebben vooral betrekking op duurzaam spoorstaafonderhoud, slim materiaaltransport, hergebruik materialen en duurzaam inkopen.
Bij het duurzaam spoorstaafonderhoud worden spoorstaven indien mogelijk gefreesd om de levensduur te verlengen. Dit levert een uitstootbesparing op ten opzichte van vervangen van ruim 60%. Inmiddels is deze methode geaccepteerd door opdrachtgever waarmee we jaarlijks een flinke uitstoot reductie verwezenlijken.
Hergebruik van materialen is voor VolkerRail nog redelijk onbekend terrein. Toch kan uit recente ervaringen gesteld worden dat hergebruik van materialen bijdraagt aan het reduceren van CO2. Door voortdurend te kijken naar mogelijkheden voor hergebruik en dit waar mogelijk te implementeren draagt bij aan het reduceren in de keten en neemt zij haar verantwoordelijkheid in het kader van duurzaam ondernemen.

VolkerRail, dus duurzaam! Als duurzame spoorbouwer verbeteren we onszelf continu. Het toepassen van het CO2 Projectplan is een hulpmiddel om de CO2-reductie tijdens de bouw te organiseren, registreren en - middels inzicht- te helpen realiseren. Naast de bedrijfsmaatregelen, vormt het CO2 Projectplan een compleet pakket aan maatregelen die uiteindelijk bijdragen aan vermindering van onze CO2-uitstoot. VolkerRail neemt daarnaast deel aan het duurzaamheidsplatform Nederland CO2 Neutraal. Stichting Nederland CO2 Neutraal stimuleert en ondersteunt hen om uit te groeien tot een klimaat neutrale onderneming: schoner en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen, met respect voor mens en milieu.

CO2verslag_2022_tabel2.png

CO2 footprint

Om inzicht te krijgen in onze huidige CO2-uitstoot stellen we deze footprint op. Dit doen we elk halfjaar. Onze footprint vertelt ons hoeveel CO2 we hebben uitgestoten en vormt de basis voor onze CO2-reductiemaatregelen. Op die manier kunnen we goed bijhouden of de CO2-reductiemaatregelen die we invoeren effect hebben.

Gerelateerd nieuws